Yhdistyksen säännöt

1.
Yhdistyksen nimi on Ropecon ja sen kotipaikka on Helsinki.

2.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista rooli-, kortti-, lauta- ja miniatyyripeliharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu messuille, järjestää roolipelitapahtumia, kilpailuja ja näyttelyjä sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä jäseniltään jäsenmaksuja.

3.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rooli-, kortti, lauta- tai miniatuuripeliharrastusta edistävä rekisteröity yhdistys tai säätiö. Yhdistyksen ulkojäseniksi voidaan hyväksyä luonnollisia henkilöitä. Yhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistyksen kunniajäseniksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaa tai suomalaista roolipeliharrastusta huomattavasti edistänyt luonnollinen henkilö.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus siten, että kullakin jäsenellä on yksi ääni. Ulko-, kannatus- ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous. Ulko- ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus.

Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää hallituksen tai yhdistyksen varsinaisen jäsenen esityksestä yhdistyksen kokous vähintään 3/4 ääntenenemmistöllä.

Yhdistys voi kerätä varsinaisilta jäseniltään sekä ulko- ja kannatusjäseniltä vuotuisen jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäseniltä ei voida periä mitään maksuja.

Yhdistyksen jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli tämä ei ole kehoituksesta huolimatta maksanut jäsenmaksuaan vuoteen.

4.
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi, mutta enintään 10 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-5 varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, ja joko keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli hallituksen kokous on koollekutsuttu ja läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus voi nimittää yhdistykselle toimihenkilöitä ja projektiryhmiä.

Hallituksen, toimihenkilöiden ja projektiryhmien vastuunjaosta säädetään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä ohjesäännössä.

5.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin. Hallitus voi myös määrätä yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

6.
Yhdistyksen tilikausi on 1.10.-30.9. Yhdistyksen tilinpäätös on toimitettava toiminnantarkastajille vähintään kolmea viikkoa ennen vuosikokousta.

7.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus toimittamalla kirjallisen kutsun vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenille. Vuosikokous on pidettävä marras-joulukuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

8.
Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli muutoksesta päätetään 2/3 ääntenenemmistöllä yhdistyksen kokouksessa. Sääntömuutosasiat on mainittava kokouskutsussa.

9.
Yhdistyksen purkautumisesta on päätettävä samoin kuin sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen varat käytettävä viimeisen kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.


Viimeisimmät muutokset hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 2013.